Viktigt: Radon och dess gränsvärden

I bostäder och allmänna lokaler är det angivna årsmedelvärdet för radonhalten 200 Bq/m3. Radonhalten mäts i Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft.

Långvarig exponering för radon ökar risken för att utveckla lungcancer. I Sverige är radon i inomhusmiljön den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, och detta resulterar i omkring 400-500 fall av lungcancer varje år.

 Uppskattningsvis har omkring 400 000 bostäder i Sverige en radonhalt som överstiger den etablerade nivån på 200 Bq/m3.

Radon gränsvärde: I bostäder och allmänna lokaler är det angivna årsmedelvärdet för radonhalten 200 Bq/m3. Om en mätning visar att radonhalten överskrider rekommenderade gränsvärden, är det viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen. Åtgärderna kan variera beroende på källan till radonet. Det kan innefatta tätning av sprickor, förbättrad ventilation eller installation av radonsug.

Det är enbart genom mätning som man kan upptäcka förekomsten av radon. För att erhålla tillförlitliga resultat och beräkna ett årsmedelvärde bör radonmätningen utföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) och pågå under en period om minst två månader.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan tränga in i byggnader från marken, byggmaterial och även från hushållsvattnet. När radon sönderfaller bildas skadliga partiklar som kan fastna i lungorna och utsätta oss för strålning, vilket ökar risken för lungcancer. Faktum är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). 

I Sverige är radon ett påtagligt hälsoproblem. Strålsäkerhetsmyndigheten och andra relevanta myndigheter har fastställt riktvärden och gränsvärden för radonhalten i inomhusluft och arbetar för att öka medvetenheten. Genom att utföra regelbundna radonmätningar och vidta åtgärder vid behov kan vi minska risken för radonrelaterade hälsoproblem och skapa en tryggare hemmiljö.

Att vara medveten om radon och genomföra regelbundna radonmätningar är avgörande för att skydda din och din familjs hälsa. Genom att agera förebyggande kan du skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö som är fri från skadlig radonexponering.

Total
0
Shares
Previous Post

Vad är timbalkost?

Next Post

Anställningsstöd: En Guide till Att Främja Sysselsättning och Utveckling

Related Posts